VŠEOBECNÉ PODMÍNKY / GDPR

 

UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU AMETYST

 

1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášené hosty a zaručuje služby odpovídající kategorii hotelu.

2. Hotel je nekuřácký, včetně všech přilehlých prostor. Místa určená ke kouření jsou vyznačena a nachází se vedle vchodu do hotelu. V případě porušení zákazu kouření je hotel oprávněn naúčtovat hostovi poplatek za vyčištění pokoje ve výši 100,- EUR.

3. Za účelem řádného přihlášení předkládá host při příjezdu do hotelu příslušnému pracovníkovi hotelu platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Na jeho základě vydá hotel hostovi hotelovou legitimaci s uvedením názvu hotelu, jménem hosta, číslem pokoje, délkou pobytu a zámkovou bezkontaktní kartu. Platnou hotelovou legitimací host na požádání pracovníků hotelu prokazuje oprávněnost své přítomnosti v hotelu během pobytu.

4. V případě, že host odmítne předložit osobní doklad, hotel mu není povinen poskytnout ubytování. Za ubytování a poskytnuté služby host platí v den příjezdu hotově nebo platební kartou. Při příjezdu udělá pracovník recepce kopii platební karty hosta nebo může požadovat složení peněžité kauce ve výši 2.000,- Kč za pokoj. Kopie (kauce) slouží pouze jako garance úhrady čerpání možných extra služeb. Při uhrazení všech hostem čerpaných služeb bude při odjezdu tato kauce hostovi vrácena.  Platba na fakturu je možná pouze v případě písemného potvrzení hotelem. V případě, že host má rezervaci provedenou a zaplacenou přes třetí stranu (cestovní kancelář, tour operátor), je host ubytován na základě voucheru nebo potvrzení rezervace. Voucher nebo jiné potvrzení rezervace předloží host při příjezdu do hotelu.

5. Hotel si dále vyhrazuje právo na provedení předautorizace platební karty hosta před nástupem k pobytu, pokud byla hotelu poskytnuta pro garantování rezervace. Ceny jsou účtovány v Kč. Směnný kurz hotelu se může lišit od kurzu poskytovaného bankou hosta. Platí-li host platební kartou, bude platba vždy provedena v Kč. Případné kurzové rozdíly nelze nárokovat.

6. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.

7. Ubytovaný svým podpisem přihlašovacího lístku uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy, jsou stanoveny příslušnými právními předpisy.

8. Má-li host potvrzeno ubytování v určitém typu pokoje, je mu účtována odpovídající cena i v případě, že bude ubytován v jiném typu pokoje a nebudou všechna lůžka obsazena.

9. Hotel ubytuje hosty pouze v případě dosáhnutí 18 let, nezletilé osoby jen v doprovodu osoby zletilé (zákonný zástupce).

10. V odůvodněných případech, po projednání s hostem, může hotel nabídnout hostovi jiné ubytování, než bylo původně sjednáno. Hotel v tomto případě vždy přihlíží k tomu, aby se nová nabídka podstatně nelišila od potvrzené objednávky.

11. Pultové ceny ubytování jsou k dispozici v recepci hotelu.

12. V případě garantované rezervace je pokoj držen celou noc do 6:00 hod. V případě negarantované rezervace je hotel oprávněn nabídnout pokoj k prodeji po uplynutí sjednaného času, zpravidla po 17:00 hod.

13. Storno podmínky: U rezervací s možností storna je možné bezplatné zrušení více než

48 hodin před příjezdem. Pokud bude rezervace zrušena méně než 48 hodin před příjezdem, bude hotel účtovat poplatek ve výši ceny 1. noci objednaného ubytování. U nevratných rezervací (bez možnosti storna) bude celková cena rezervace účtována v den uskutečnění rezervace a je nevratná. V případě storna nebo nedojezdu bude účtována cena ubytování v plné výši.

14. Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je hotel oprávněn odmítnout jeho ubytování.

15. Host může přijímat návštěvy na pokoji v době od 8:00 hod. do 22:00 hod., avšak pouze po zapsání do knihy návštěv.

16. V den příjezdu je pokoj hostu k dispozici od 14:00 hod. V den odjezdu je host povinen pokoj odevzdat do 11:00 hod.

17. Dřívější příjezd nebo pozdější odjezd lze objednat za cenu závislou na čase příjezdu nebo odjezdu.

18. Hoteloví hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji. Zároveň je host povinen užívat řádně prostory určené k ubytování a udržovat v nich pořádek a čistotu, při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna. Host je také povinen chránit vybavení hotelu v prostorách určených k ubytování proti poškození. Dále je v prostorách určených k ubytování zakázáno nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem, a používat otevřený oheň.

19. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování a přenechávat prostory určené k ubytování jiné osobě.

20. Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji na vnitřní straně dveří a u pracovníka recepce.

21. Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiné osoby.

22. Z bezpečnostních důvodů smí host používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí strojky, elektrické zubní kartáčky apod.) a dále notebooky a obdobné drobné elektrické spotřebiče.

23. Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené kauce nebo naúčtována na platební kartu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.

24. Žádost o náhradu škody způsobené na majetku ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození sám host nebo osoba, která ho doprovází. 

25. Hoteloví hosté jsou oprávněni využít bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.

26. Děti do 10 let nesmějí být ponechány bez dozoru dospělých osob ani na pokoji, ani v ostatních prostorách hotelu.

27. Z bezpečnostních důvodů a na ochranu hostů je v lobby, u vstupu do hotelu a na hotelovém parkovišti nainstalován kamerový systém. Nakládání s těmito záznamy se provádí dle příslušných právních předpisů na ochranu osobnosti.

28. Se souhlasem hotelu mohou být spolu s hostem ubytováni i psi a jiná drobná zvířata hosta, a to za předpokladu, že je zvíře zdravé a během pobytu není na obtíž a neruší ostatní hosty. Cena za pobyt zvířat se účtuje podle platného ceníku. Škody způsobené zvířetem je povinen uhradit host.

29. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. jsou hoteloví hosté povinni dodržovat noční klid.

30. Při onemocnění nebo zranění hosta zajišťuje hotel poskytnutí lékařské pomoci, eventuálně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí host.

31. Případné stížnosti a závady na straně hotelu se řeší Reklamačním řádem. Stížnost je nutné uplatnit ihned, a to písemnou formou.

32. Host má právo využít služeb concierge, kde může získat informace o dalších službách hotelu i jiných provozovatelů.

33. Za šperky, peníze a jiné cennosti hotel neodpovídá, pokud nebyly uloženy do trezoru v pokoji. Předměty v pokojovém trezoru jsou pojištěny do výše 30.000,- Kč.

34. Parkování pro hotelové hosty je zajištěno za poplatek na parkovišti a v nedalekých podzemních garážích. Nejedná se o hlídané parkoviště, hotel neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.

35. Sortiment zboží v minibaru není zahrnut do ceny ubytování. Případnou konzumaci zboží z minibaru je host povinen zapsat do formuláře, formulář podepsat

a cenu zkonzumovaného zboží uhradit na recepci hotelu.

36. Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by mu z toho vyplývala povinnost uhradit hostu případné škody.

37. Host je povinen řídit se tímto ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují provoz hotelu a chování hostů, zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a bezpečnostními předpisy.

38. Právní vztahy i další záležitosti výslovně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.

39. Vedení hotelu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení hotelového provozu, a proto si Vás dovoluje požádat o vyplnění našeho dotazníku.

40. Hotel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů:

  • Osobní údaje bude hotel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.
  • Osobní údaje bude hotel zpracovávat po dobu 6 let.
  • Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných hotelem, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
  • Host (subjekt údajů) má dále právo získat od hotelu osobní údaje, které se ho týkají a které hotelu poskytl. Hotel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů (hostovi) údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému, jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
  • Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. 234 665 111, fax 234 665 444, email: posta@uoou.cz, web www.uoou.cz.

 

Kontaktní údaje:

 

Hotel Ametyst, s.r.o.

Jana Masaryka 523/11

120 00 Praha 2 - Vinohrady

Email: info@hotelametyst.cz

Tel.: 222 921 921

Web:  www.hotelametyst.cz

 

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018. 

 

 

OCHRANA SPOTŘEBITELE
 

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Hotel Ametyst, jakožto ubytovatel, poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

a) totožnost a kontaktní údaje ubytovatele:

 

Hotel Ametyst, s.r.o.

IČO: 497 08 872

se sídlem v ulici Jana Masaryka 523/11

120 00 Praha 2 - Vinohrady

DIČ CZ49708872

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111091

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@hotelametyst.cz 

Telefonní číslo: 222 921 921;

 

b) hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;

c) označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;

d) cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je ubytovanému sdělena před uzavřením smlouvy o ubytování. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;

e) způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;

f) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;

g) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz;

h) v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy

o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu;

i) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;

j) údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování, a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.

 

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Za účelem splnění povinností dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, si Vás Hotel Ametyst s.r.o., jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, dovoluje informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vašich právech souvisejících s jejich zpracováním.

Společnost Hotel Ametyst s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

Ve výše uvedených případech je společnost Hotel Ametyst s.r.o. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení

o ochraně osobních údajů, oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujícím základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje zpracovává společnost Hotel Ametyst s.r.o. jako správce, případně její smluvní zpracovatelé automatizovaně nebo jinými prostředky. Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu se společností Hotel Ametyst s.r.o., popřípadě s jejím smluvním zpracovatelem.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás společnost Hotel Ametyst s.r.o. dále dovoluje upozornit na Vaše práva souvisejícími se zpracováním, a to:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem;
  • právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku zpracování osobních údajů.

 

Pravidla pro užívání cookies

Webová stránka Hotel Ametyst s.r.o. používá cookies, tj. datové soubory, které jsou na Vašem počítači nebo mobilním zařízení uloženy internetovým prohlížečem při návštěvě webové stránky. Cookies používáme pro nastavení obsahu stránek a optimalizaci využití webových stránek.    Rovněž  jsou používány 

k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky.  Pokud  nesouhlasíte

s používáním cookies, můžete je pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo opustit naši stránku. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek.

 

 

SMĚNÁRENSKÁ ČINNOST

 

Provozní doba provozovny: pondělí - neděle 00:00 – 24:00 hod.

 

Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení, a to v provozovně, kde byl obchod proveden.

 

Lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností v provozovně, ve které klient směnárenský obchod provedl. Platí provozní doba uvedena na dokladu o provedení směnárenského obchodu. Je-li tato lhůta přerušena, neskončí dříve než za 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet.

 

Nemůže-li klient odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu proto, že mu v tom brání překážka na straně provozovatele, může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 6 měsíců ode dne provedení směnárenského obchodu, a to i v jiném místě provozovatele než v provozovně, ve které byl proveden směnárenský obchod, nebo poštou na adresu sídla uvedenou na finálním dokladu. Totéž platí pro případ, neodstoupí-li klient od smlouvy, protože byl provozovatelem uveden v omyl nebo jej provozovatel neinformoval o právu odstoupit od smlouvy na kurzovním lístku, předsmluvní informaci nebo na dokladu o obchodu.

 

Klient odstoupí od směnárenského obchodu tím, že v provozovně, kde byl obchod proveden, osobně projeví vůli od obchodu odstoupit a vrátí peněžní prostředky, které mu byly původně vyplacené, případně jejich vrácení nabídne a provozovatel je nepřijme. Vznikají-li pochybnosti ohledně odstupovaného směnárenského obchodu, provozovatel může požadovat doklad o tomto obchodu.

 

Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu finančnímu arbitrovi ČR:

 

Kancelář finančního arbitra

Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1

Tel.: 257 042 070

Email: arbitr@finarbitr.cz

Web: https://www.finarbitr.cz

ID datové schránky: qr9ab9x

 

nebo podat stížnost u České národní banky:

 

Česká národní banka – orgán dohledu

Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1

Tel. 224 411 111

Email: podatelna@cnb.cz

Web: https://www.cnb.cz/exchange

ID datové schránky: 8tgaiej

 

 

EET
 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zavřít

REZEVUJTE ZDE A UŠETŘÍTE !
Zadejte níže Promo kód AM2021
a obdržíte slevu 10%

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie